SÄÄNNÖT

Lännen Rotukissayhdistys ry

Perustettu 03/2016, hyväksytty yhdistysrekisteriin 1.6.2016Nimi ja kotipaikka
1§ Yhdistyksen nimi on Lännen Rotukissayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen kieli on suomen kieli.

Tarkoitus ja toiminta
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on  edistää ja ylläpitää kissaharrastustoimintaa, kissojen tuntemusta ja arvostusta ja niihin liittyvää tiedottamista  ohjata ja edistää rodunjalostus- ja kasvatustoimintaa  toimia kissaharrastajien yhdyssiteenä  toimia Suomen Kissaliitto ry:n sääntöjen mukaisena rotukissayhdistyksenä.
3§ Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa  ylläpitämällä yhteistyötä muiden kissajärjestöjen kanssa  tekemällä yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa  harjoittamalla koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, kokous- ja kustannustoimintaa  ylläpitämällä yhdistyksen kotisivuja yhtenä tiedotuskanavana sekä olemalla mukana sosiaalisessa mediassa  järjestämällä tilaisuuksia, kuten kissanäyttelyitä, valistus-, tiedotus-, keskustelu-, huvi- tai juhlatilaisuuksia
4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi  vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia tai testamentteja  tehdä sponsorisopimuksia yritysten ja yhteisöjen kanssa  harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa näyttelyiden yhteydessä  järjestää maksullisia yleisö- ja jäsentilaisuuksia sekä messuja  järjestää asianmukaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia  hankkia, hallita sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
5§ Yhdistys sitoutuu noudattamaan Suomen Kissaliiton ja sen kautta Fédération Internationale Féline'n (FIFe), joista jäljempänä käytetään nimitystä liitto, sääntöjä ja rotumäärityksiä.

Jäsenyys
6§ Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen periaatteet ja haluaa toiminnallaan edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja liiton sääntöjä ja jonka lemmikkieläimen pito ja hoito ovat hyvien tapojen ja lakien mukaista. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenyys astuu voimaan jäsenmaksun suorittamisen jälkeen.
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe-, kunnia- tai pentuejäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen joku muu jäsen on varsinainen jäsen. Äänioikeus on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä.
7§ Kaikkien jäsenten maksamien maksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Yhdistys voi erikseen määritellä liittymismaksun, joka jäsenen tulee maksaa, ennen kuin hän saa käyttöönsä yhdistyksen tarjoamat palvelut. Yhdistys voi sisällyttää toimintaansa erillishinnoiteltuja palveluja, joista vain osa yhdistyksen jäsenistöstä hyötyy, tai liiton tarjoamat, yhdistyksen kautta perittävät jäsenpalvelut, jotka jäsen saa käyttöönsä jo toisen yhdistyksen jäsenyyden myötä. Yhdistys voi periä näistä palveluista kustannukset kattavaa maksua.
8§ Pentuejäseneksi voi kissan kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella heidän hyväksyttyään yhdistyksen ja liiton säännöt, jotka kasvattajan tulee esitellä pentuejäseneksi ilmoitettaville. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun. Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen jäsenyys muuttuu varsinaiseksi jäsenyydeksi.
9§ Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella mallikelpoisella toiminnallaan on edistänyt kissan asemaa. Ehdotus raukeaa, ellei kaksikolmasosaa (⅔) läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannata. Mikäli kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen äänivaltainen jäsen, hän säilyttää äänioikeutensa. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.
10§ Jäsenellä on mahdollisuus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneen yhdistyksestä, jos sääntöjen mukaista jäsenmaksua ei makseta 31.1. mennessä. Jäsen voi kuitenkin päästä takaisin jäseneksi suorittamalla jäsenmaksun ja liittymismaksun, mikäli sellainen on yhdistyksellä käytössä.
11§ Jäsenen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi hallitus ehdottaa erotettavaksi, jos kaksikolmasosan (⅔) täysilukuisen hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Erottamispäätös voidaan tehdä vasta sitten, kun asianomaiselle jäsenelle on ensin kirjallisella varoituksella asiasta huomautettu ilman, että tästä on ollut apua. Kirjallinen varoitus voidaan antaa hallituksen kahdenkolmasosan (⅔) sitä vaatiessa. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti. Erotettu jäsen voi yhden kuukauden kuluessa puheenjohtajalle osoitetulla kirjeellä valittaa yhdistyksen kokoukselle erottamispäätöksestä. Erottamispäätös vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa, mikäli kaksikolmasosaa (⅔) sitä kannattaa. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.

Hallinto
12§ Ylin päätösvalta yhdistyksessä kuuluu yhdistyksen kokoukselle.
13§ Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja omaisuutta hoitaa yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä syyskokouksessa valittu hallitus. Hallituksen muodostavat yhdeksi (1) vuodeksi valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä yhdeksi (1) vuodeksi valittu varapuheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut vähintään neljä (4), enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä. Hallitus voi kutsua avukseen muitakin toimihenkilöitä tai toimikuntia erikseen määriteltyä tehtävää varten. Yhdistyksen muut toimihenkilöt toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina. Hallituksen ja toimihenkilöiden tulee noudattaa yhdistyksen kokouksen päätöksiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun hallituksen enemmistö sitä vaatii. Hallituksen toimikausi alkaa vaalikokousta seuraavan tammikuun 1. päivästä.
14§ Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksissa kullakin hallituksen läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni.
Hallituksen jäsen voi erota tai hänet voidaan erottaa tehtävästään kesken toimikauden. Eronneen tai erotetun tilalle valitaan uusi jäsen yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Hallitus voi pitää kokouksen myös sähköisesti tai puhelimitse kiireellisissä tapauksissa.
15§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Tilit ja toiminnantarkastus
16§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, pöytäkirjat ja muut tarpeelliset asiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään viisi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Kokoukset ja niiden koolle kutsuminen
17§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla tai kirjeitse tai jäsenrekisterijärjestelmän kautta jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan julkaista myös internetissä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
18§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:  syyskokous elo-marraskuussa  kevätkokous maalis-toukokuussa
19§ Ylimääräinen kokous pidetään 17§:n mukaan koolle kutsuttuna silloin, kun yhdistyksen kokous tai hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten. Käsiteltävä asia on mainittava kokouskutsussa. Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
20§ Päätäntäoikeutta yhdistyksen kokouksissa käyttävät jäsenluetteloon merkityt äänivaltaiset jäsenet kukin yhdellä äänellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaadittaessa tapahtuu äänestys suljettuna lippuäänestyksenä.
21§ Yhdistyksen kevätkokoukseen kuuluvat asiat:
1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään toiminta-/vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 6. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja vastuuvelvollisille 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 8. Kokouksen päättäminen
22§ Yhdistyksen syyskokoukseen kuuluvat asiat:
1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksujen suuruudet sekä mahdolliset palkkiot seuraavalle kalenterivuodelle 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut varsinaiset jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi sääntöjen 13§ mukaisesti 7. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja 8. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja heidän varahenkilönsä 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 10. Kokouksen päättäminen
23§ Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
24§ Yhdistyksen, hallituksen ja nimettyjen toimikuntien on kokouksissaan pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja valittujen pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettava. Hallituksen ja toimikuntien pöytäkirjat varmentavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Sääntöjen muuttaminen
25§ Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä, jos vähintään kaksikolmasosaa (⅔) muutosehdotusta käsittelevän yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa ja sääntömuutoksesta on kokouskutsussa ilmoitettu.

Yhdistyksen purkaminen
26§ Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa edellyttäen, että kokouskutsussa mainitaan yhdistyksen purkamisesityksestä. Yhdistyksen purkaminen voidaan hyväksyä ⅔ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Purkamispäätöksestä on ilmoitettava Suomen Kissaliitto ry:lle ja sen kautta Fédération Internationale Féline'lle (FIFe).
Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat luovutettava purkamispäätöksen tehneen kokouksen hyväksymällä tavalla sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoitus mahdollisimman paljon vastaa yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, varat käytetään samalla tavalla.

Luo kotisivut ilmaiseksi!